Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató a zöld óvoda pályázat ügyintézéséhez kapcsolódó adatkezeléshez

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a Zöld Óvoda pályázat ügyintézéséhez kapcsolódóan. A tájékoztató csak a pályázó intézmények közérdekből nyilvános adatain kívüli személyes adatokra értelmezhető.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő) a zoldovoda.hu weboldalon elérhető online pályázati felület működtetése során a Zöld Óvoda pályázatban résztvevők személyes adatait kezeli.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Székhely és levelezési cím: 1146 Budapest Városliget, Vajdahunyadvár.
Telefonszám: +36 1 364-0071
Képviselő: Dr. Estók János, főigazgató
Email cím: foigazgato@mmgm.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A pályázat ügyintézéséhez kapcsolódóan a következő személyes adatokat kezeljük:

  • név (amennyiben Ön nem az Alapító Okiratban és/vagy az Oktatási Hivatal adatbázisában megnevesített személy)
  • e-mail cím (amennyiben elérhetőségnek magán e-mail címet adott meg)
  • telefonszám (amennyiben kapcsolattartás céljából magán telefonszámot adott meg)

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Zöld óvoda pályázat benyújtása során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a Zöld Óvoda pályázat ügyintézése során felmerülő adatkezelés tekintetében a pályázat regisztrálásakor, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bejelölésével.

4.2. Az adatkezelés célja a Zöld Óvoda pályázat ügyintézése során a gördülékeny kapcsolattartás biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a pályázati ügyintézés során a kapcsolattartásra használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A pályázati felületen megadott személyes adatait az adatok törlésére vonatkozó írásos kéréséig kezeljük. A törlésre irányuló kérelmét kérjük, hogy a zoldovoda-admin@mmgm.hu címen tegye meg.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: zoldovoda-admin@mmgm.hu

7.3. Az Érintett esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.