Pályázati felhívás

„Zöld Óvoda”, "Címmegtartó Zöld Óvoda" és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére (2024)

Az Energiaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium

nyílt pályázatot hirdet óvodák számára

„Zöld Óvoda”, „Címmegtartó Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére

A pályázati időszak

Pályázatot 2024. június 20. 0:00 óra – 2024. szeptember 30. 24.00 óra közötti időszakban lehet benyújtani.

A pályázat célja

Az Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: EM) és a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladata az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A Pályázók köre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül.

Amennyiben a Pályázó óvoda több feladatellátási hellyel rendelkezik (székhely, tagintézmény, telephely), pályázatot feladatellátási helyenként, külön-külön kell benyújtania.

A pályázat tárgya

A Zöld Óvoda Kritériumrendszer alapján működő óvodák számára „Zöld Óvoda”, „Címmegtartó Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerése.

A címet elnyert feladatellátási helyek a minősítést tanúsító oklevélben részesülnek, amely igazolja, hogy a nevesített intézmény jogosan használja a „Zöld Óvoda” a „Címmegtartó Zöld Óvoda” vagy az „Örökös Zöld Óvoda” címet és logót.

A minősítést tanúsító okleveleket a környezetvédelemért és a köznevelésért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki.

A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással.

A „Zöld Óvoda”, a „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím a környezeti nevelési irányultságot igazoló referenciaként használható az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során. A címet elnyert feladatellátási hely tagja lesz a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának, ezáltal kapcsolatrendszere bővül, valamint a hálózaton belül elérhető programok segíthetik szakmai fejlődését.

Pályázati feltételek

A Pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

Amennyiben a Pályázó intézmény több feladatellátási hellyel rendelkezik (székhely, tagintézmény, telephely), csak azon feladatellátási helyeire nyújtsa be külön-külön, a sajátosságok megjelenítésével a pályázatot, amelyekben a pályázati feltételek adottak.

A Pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvoda Pedagógiai Programjában központi szerepet foglal el a környezettudatosságra-fenntarthatóságra nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott feladatellátási hely vonatkozásában valósítja meg.

A Pályázó a pályázat benyújtását megelőző három (lezárt) nevelési évben a nevelőmunkájában korszerű környezeti nevelés célok figyelembe vételével valósította meg vállalásait, feladatait, tevékenységeit.

A Pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy a fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontok az egész intézményre kiterjesztetten érvényesülnek.

Először pályázó intézmények pályázati feltételei a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére

Minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely intézményi nevelőmunkája során a Zöld Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak legalább 60%-át teljesíti.

A „Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez ki kell tölteni az online pályázatot, és a pályázati felületen fel kell tölteni:

 • az intézmény hatályos Alapító okiratát;
 • a kitöltött, aláírt és lepecsételt nyilatkozatokat (Dokumentumtár: KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOK ELŐSZÖR, MÁSODSZOR és HARMADSZOR „ZÖLD ÓVODA” PÁLYÁZÓKNAK).

Másodszor és harmadszor pályázó intézmények pályázati feltételei a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére

Minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak legalább 80%-át, valamint igazolni tudja önértékelésében, hogy a legutoljára elnyert címet követő három lezárt nevelési év alatt a pedagógiai hozzáadott érték terén a fenntarthatóság pedagógiáját 80%-ban megvalósította. Az Önértékelési szempontsor kitöltése során a Zöld Óvodai Kritériumrendszer alapján Összehasonlító, elemző beszámolót kell készíteni.

A „Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez ki kell tölteni az online pályázatot, és a pályázati felületen fel kell tölteni:

 • az intézmény hatályos Alapító okiratát;
 • a kitöltött, aláírt és lepecsételt nyilatkozatokat (Dokumentumtár: KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOK ELŐSZÖR, MÁSODSZOR és HARMADSZOR „ZÖLD ÓVODA” PÁLYÁZÓKNAK).

„Címmegtartó Zöld Óvoda” cím elnyerésének pályázati feltételei

A címre az a feladatellátási hely pályázhat, amely harmadszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet és Elkötelezettségi nyilatkozatával igazolja, hogy a helyi pedagógiai dokumentumokban kiemelten szerepelnek a környezeti nevelés elvei, és azok a gyakorlatban folyamatosan megvalósulnak.

A „Címmegtartó Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez ki kell tölteni az online pályázatot, és a pályázati felületen fel kell tölteni:

 • az intézmény hatályos Alapító okiratát;
 • az intézmény (vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert (három) „Zöld Óvoda” okleveleinek másolatait;
 • a kitöltött, aláírt és lepecsételt nyilatkozatokat (Dokumentumtár: KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOK „CÍMMEGTARTÓ ZÖLD ÓVODA” PÁLYÁZÓKNAK).

Az intézmény – sikeres pályázat esetén – visszavonásig viselheti a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet.

„Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésének pályázati feltételei

A címre minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely már három alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, azonban leghamarabb a harmadszor elnyert cím megszerzését követő évben nyújthatja be a pályázatát. Továbbá, az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése érdekében nyilatkoznia kell, hogy az elmúlt évek munkájának eredményeit megtartja, és fejleszti a helyi lehetőségek és a fenntarthatóság biztosítása érdekében. A pályázat részeként az online felületen, a megadott szempontrendszer alapján „Út az Örökös Zöld Óvodához” címmel összehasonlító, elemző beszámolót kell készítenie, amelyben az intézmény bemutatja fejlődési folyamatát az első Zöld Óvoda cím elnyerése óta eltelt időszakra vonatkozóan.

Az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez ki kell tölteni az online pályázatot, és a pályázati felületen fel kell tölteni:

 • az intézmény hatályos Alapító okiratát;
 • az intézmény (vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert (három) „Zöld Óvoda” és – amennyiben van – a „Címmegtartó Zöld Óvoda” okleveleinek másolatait;
 • a kitöltött, aláírt és lepecsételt nyilatkozatokat (Dokumentumtár: KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOK „ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA” PÁLYÁZÓKNAK).

Az intézmény – sikeres pályázat esetén – visszavonásig viselheti az „Örökös Zöld Óvoda” címet.

Útmutatók, tájékoztatók a pályázat kitöltéséhez, valamint tudnivalók a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumokról és nyilatkozatokról

A pályázati dokumentáció a Zöld Óvoda pályázat dokumentumtárából (www.zoldovoda.hu/palyazat/dokumentumtar) elérhető és letölthető:

1. számú melléklet: Zöld Óvoda Kritériumrendszer

A Zöld Óvoda Kritériumrendszer felsorolja mindazokat a területeket, amelyek fontosak a kisgyermekkori környezeti nevelésben. Tartalmazza a Zöld Óvodákban folyó nevelőmunka értékeinek tartalmi jellemzőit. Tételesen megfogalmazza azokat az elvárásokat, amelyek a Zöld Óvodákban folyó pedagógiai munka tartalmára vonatkoznak. Rendszerben mutatja be az óvoda működésének, tartalmi munkájának irányítását, a környezettudatos feltételek megteremtését és a természeti-, környezetvédelmi kapcsolatrendszer kialakításának elveit, az óvoda alkalmazottaira, a gyerekekre, szülőkre vonatkozó hatások fontosságát.

2. számú melléklet: Önértékelési segédlet

Segíti a pályázati felületen az "Önértékelés" című rész kitöltését, a megjelenő kérdések megválaszolását, ezen dokumentum segítségével a Pályázó egyben látja azokat a kérdéseket, állításokat, melyekre válaszolnia szükséges.

3. számú melléklet: Fogalmak magyarázata

A pályázatban használt fogalmak, szakkifejezések magyarázatát tartalmazza.

Tudnivalók a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumokról és nyilatkozatokról

Alapító okirat

A pályázat benyújtásakor a Pályázó intézmény hatályos, aláírt, lepecsételt, PDF formátumú Alapító okiratát kell feltölteni. Az Alapító okirat az Oktatási Hivatal honlapján elérhető: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso

(feltöltéskor használandó file név: alapito_okirat_OM azonosítószám)

Nyilatkozatok (www.zoldovoda.hu/palyazat/dokumentumtar):

Kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a pályázati kategóriájuk szerint szükséges nyilatkozatokat a megfelelő formában (PDF vagy JPG), dátummal, aláírással és (fenntartói támogatás és elkötelezettségi nyilatkozatok esetében) bélyegzővel ellátva töltsék fel a pályázati felület „Nyilatkozatok” részén.

(feltöltéskor használandó file nevek: a nyilatkozat fajtája_OM azonosító szám pl: vezetoi_nyilatkozat_OM azonosító szám, fenntartoi_nyilatkozat_OM azonosító szám; nevelotestuleti_nyilatkozat_OM azonosító szám stb.)

Az „Örökös Zöld Óvoda” és a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címekre pályázók az elnyert „Zöld Óvoda” cím minősítést tanúsító okleveleik másolatait PDF vagy JPG formátumban kell feltöltenie.

(feltöltéskor használandó file név: Zoldovoda_cím1_OM azonosító szám, Zoldovoda_cím2_OM azonosító szám; Zoldovoda_cím3_OM azonosító szám)

A pályázat benyújtásának módja

Pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus úton a http://www.zoldovoda.hu/palyazat/ felületen 2024. június 20. 0:00 óra – 2024. szeptember 30. 24:00 óra közötti időszakban lehet.

Zöld Óvoda pályázatok benyújtásával kapcsolatosan további információk:

Telefonon: 06-1-795-4330, 06-1-896-6128 (munkanapokon 9:00-15:00 között).

E-mailen: a zoldovoda@em.gov.hu címen.

Az EM Zöld Óvoda Bázisintézmények megkeresésre segítséget nyújtanak a pályázatok összeállításában. Elérhetőségük megtalálható a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján. (www.zoldovoda.hu/hu/bazisovodak/bazisovodak-bemutatkozasa)

A pályázat elbírálása

A 2024. szeptember 30. éjfélig beérkezett pályázatokat a pályázati értékelő szempontsor alapján szakértők véleményezik, előértékelik és javaslatot tesznek az EM és a BM által közösen kijelölt Értékelő Bizottság számára.

Formai értékelés főbb szempontjai:

 • A pályázat megfelel a kiírásban rögzített valamennyi formai követelménynek.
 • A Pályázó az online pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte.
 • A csatolandó nyilatkozatokat és a szükséges dokumentumokat a kiírásban rögzített módon és formában feltöltötte az online felületre. A kötelező aláírások, a dátum és a bélyegzők szerepelnek a nyilatkozatokon és a dokumentumokon.

Kizárólag a formailag megfelelő pályázatok kerülnek tartalmi értékelésre! A Pályázók visszajelzést kapnak pályázatuk formai megfelelőségéről, vagy az esetleges formai hiányosságairól a pályázatuk benyújtását követően, de legkésőbb a pályázati határidőt követő 10 munkanapon belül.

Formai hiányosság esetén hiánypótlásra egyszeri alkalommal, az arra történő írásbeli felszólítást követő öt munkanapon belül van lehetőség.

Tartalmi értékelés főbb szempontjai:

 • A környezeti neveléssel kapcsolatos és a Pályázó szempontjából releváns területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
 • A helyi pedagógiai dokumentumokban a zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya (konkrét megfogalmazás, az adott területnek megfelelő kiemelésekkel).
 • Az óvoda szempontjából a korábbiakban – a pályázat beadásának függvényében 3, 6, 9 év, illetve „Örökös Zöld Óvoda” cím esetén 10 év távlatában – alkalmazott pedagógus-továbbképzések (akkreditált, nem akkreditált külső és belső) száma és azok tartalmának felhasználási aránya, megosztása.
 • Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
 • Az eszköz és felszereltség tartalma, valamint az ellátottsági mutatók értékelése.
 • Partnerek, szervezetek együttműködési szintjének és tartalmának értékelése.
 • Energiatakarékossági, helyi tevékenységek, attitűd formálás és azok értékelése.
 • Az óvodapedagógusok kapcsolódó tevékenységei a Zöld Óvoda céljainak megvalósítása érdekében.
 • Az óvodai nevelőmunka belső folyamatának értékelése.
 • A betervezett, vállalt fejlesztési célok értékelése.
 • Az óvoda fenntartójának és nevelőtestületének szándéknyilatkozata a programban való részvétel támogatásáról.
 • A „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” címre pályázók esetében az elkötelezettségi nyilatkozat tartalmának értékelése.
 • Az adatlapok, mellékletek pontos, a mellékletekben meghatározott szempontok szerinti részletes kitöltése.

A döntés és a Pályázók értesítése

Az EM környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és a BM köznevelési helyettes államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján legkésőbb 2024. december 22-ig döntést hoz.

Az EM közzéteszi a nyertes Pályázók listáját a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján (www.zoldovoda.hu), valamint a döntést követő 20 munkanapon belül levélben értesíti a Pályázókat a döntés eredményéről.

Az EM a nyertes Pályázókat levélben értesíti a minősítést tanúsító oklevél ünnepélyes átadásának időpontjáról és helyszínéről.

További tudnivalók

 • A "Zöld Óvoda" címet a nyertes Pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három naptári éven keresztül használhatja.
 • A Pályázónak a „Zöld Óvoda” cím elnyerését követően is folyamatosan teljesítenie kell a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit.
 • A „Zöld Óvoda” cím – a Zöld Óvoda Kritériumrendszer alapján a hároméves periódus végén – újabb pályázat útján ismét megszerezhető.
 • Azok a feladatellátási helyek (először, másodszor, harmadszor sikeresen pályázók), amelyek a „Zöld Óvoda” cím elnyerése után, három év elteltével nem pályáznak újra – ideértve azt az esetet is, ha a harmadszor sikeresen pályázók nem nyújtanak be „Címmegtartó Zöld Óvoda” pályázatot, – a címet nem használhatják mindaddig, amíg újabb eredményes pályázat útján vissza nem nyerik azt.
 • Az „Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkező intézmény kiemelt szerepet vállal a „Jó gyakorlatok” bemutatásában, lehetőséget biztosít hospitálásra a „Zöld Óvoda” címmel rendelkező, és a „Zöld Óvoda” címre pályázó óvodák számára.
 • Az EM az „Örökös Zöld Óvoda” címet elnyert intézményt a Zöld Óvoda programon belül – mint a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának bázisóvodája/bázisintézménye – koordinátori és mentori feladatok vállalására/ellátására is felkérheti.

Teljes pályázati dokumentáció letöltése