Szombathelyi Mocorgó Óvoda

Cím: 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 5.
Telefonszám: 94/501 297
E-mail cím: toth.csabane(kukac)mocorgo(pont)szombathely.hu
Bázisóvoda vezető: Tóth Csabáné

Zöld Óvoda mentor: Fallerné Nagy Ildikó, fallerne.ildiko@gmail.com

 

Bemutatkozás

Szombathelyi Mocorgó Óvoda Örökös Zöld Óvoda Zöld Óvoda Bázis Óvoda
 
Intézményünkben kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. Elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság pedagógiája iránt.
 
2006. óta viseljük büszkén a Zöld Óvoda megtisztelő címet. 2014. óta Örökös Zöld Óvoda vagyunk. 2016-ban kaptunk felkérést Bázis Óvodai feladatok ellátására, mely 2019-ben megerősítést nyert. Gondot fordítunk az óvodánk környezetében lévő természeti értékek védelmére. 2010-ben szakmai innováció kidolgozására került sor „Környezettudatos nevelés” címmel.   Pedagógiai Programunkban konkrétan kimutatható, hogy az országos tartalmi szabályozók által megfogalmazott környezeti és egészségnevelési prioritás figyelembevételével működik intézményünk, a helyi önkormányzati dokumentumokban megfogalmazottiakkal összhangban. Előtérbe helyezzük a helyi sajátosságokat, értékeket. Nagy hangsúlyt fektetünk megismerésükre, védelmükre, megőrzésükre. Kiemelt szerepet kapnak nálunk a természet- és környezetvédelmi feladatok. (kert, bokrok, fák gondozása)
 
Az egészséges életmód alakítására külön gondot fordítunk, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre, (HH, HHH,) mivel intézményünkben számuk folyamatosan nő. A külső világ tevékenység közbeni megismerésére hangsúlyt fektetünk, pozitív érzelmi viszony kialakítására törekszünk.
 
A szomszédos bölcsőde és iskolák programjaiba,– megfelelő szelekció mellett – bekapcsolódunk, ők is részesei programjainknak.
Óvodánkban a népi kultúra és a hagyományápolásra különös gondot fordítunk. . „ Amit Miska megtanult, Mihály sem felejti el.”
A gyógynövényes, fűszernövényes kertünk segítségével a népi gyógyászat is a gyerekek látóterébe kerül.
Partnereinkkel maximálisan jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, ez növeli munkánk hatékonyságát. Lehetőséget nyújt mindig újabb dolgok felfedezésére. (kirándulások, szereplések, bekapcsolódás más intézmények programjaiba, stb.)
 
A nevelőmunkát segítő külső szakemberek azonosulni tudnak intézményünk szemléletével, segítik azt munkájukkal.
Óvodapedagógusaink önképzéssel, továbbképzésen való aktív részvétellel frissítik fel és egészítik ki ismereteiket. Keresik folyamatosan az új lehetőségeket a rájuk bízott apróságok fejlesztése érdekében.
 
A természet és környezetvédelmi feladatok az óvodai élet mindennapjaiban is kiemelt helyen szerepelnek.(lakóhely és környékének megismerése, madár, növényvédelem )
 
Arra törekszünk, hogy az óvodai tevékenységekbe beépüljenek a  hungarikumok.
 
A szelektív hulladékgyűjtés és az újra hasznosítás már jól beváltan működik. A gyermekeknél és szüleik többségénél fellelhető. Az óvodában található szelektív szigetet gyakran látogatják  Szüleikkel a hétvégeken sokszor barkácsolnak a gyerekek. (WC guriga, doboz, műanyag flakon felhasználásával stb.)
 
A kirándulások közösség formáló hatásuk mellett az ismereteket is bővítik, mélyítik. Természetes környezetükben figyeljük meg a növényeket, állatokat. Ügyelünk arra, hogy hangoskodásunkkal ne zavarjuk az erdő, mező állatait. Vigyázunk a fákra, virágokra, bokrokra. Szemeteléssel nem fertőzzük életterüket.
 
A Jeles és Zöld Napok ünneplését a családok is nyomon követik. Számukra is fontos, hiszen gyermekük ezáltal is új ismeretek birtokába kerül.
Az intézményben dolgozó valamennyi alkalmazott a gyermekek és szüleik számára viselkedésével, környezettudatos magatartásával pozitív mintát próbál nyújtani.
Természetbarát, környezetbarát szemléletet igyekszünk óvodai életünkkel megalapozni.  A ránk bízott apróságok erkölcsi és akarati tulajdonságainak fejlődését próbáljuk segíteni.
 
 
„ Én remélem, hogy még ki fognak kelni ama virágok, amelyeknek magvait  … jó remény fejében elvetettem…                                                                                             ( Tessedik Sámuel)
 
 
Az élősarkok, a terepasztalok a gyermekek és szüleik által folyamatosan bővülnek. Az egészségügyi előírásokat betartva a kicsik gondozzák a növényeket, az összegyűjtött terméseket.
Az óvoda udvarát a karbantartó, a dajka nénik és a gyerekek tartják rendben.  Nem található nálunk, mérgező, allergiát, irritációt okozó növény. 
A lehullott ágakat, leveleket, lenyírt füvet a komposztálóba helyezzük el.
Veteményes, virágos, sziklakertünk, gyógynövényes kertünk a gyerekek segítségével mentes a gyomoktól. 
A gyerekek kerti szerszámai kisméretűek, könnyen kezelhetők. A nagy munkában megfáradt „dolgozók” szomjukat az ivókútnál enyhíthetik. A kertészkedés, udvar takarítás a gyerekek számára egy aktív, jó játék. Sokat tanulnak belőle, amit későbbi életükre elraktározhatnak.
A komposztálás alapjaival próbáljuk megismertetni a gyerekeket és a lakótelepen élő szüleiket. Igyekszünk arra nevelni, hogy a szemét bár negatív példa, de nevelő értékkel bír.
 Zöld Jeles Napok közül azokat választjuk ki, melyek az intézményünk környezeti adottságainak megfelelnek. (Pl. Csónakázó tó partján, vagy a Vízműnél ünnepeljük a Víz Világnapját)  
 
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodás gyermekeken keresztül családtagjaik környezettudatos szokásait formáljuk, alakítsuk. A gyerekeket, szülőket, kollégákat ösztönözzük arra, hogy körültekintően bánjanak az energiákkal.  
 
Természettel együtt élni, szeretve, védve. A természet sarok jelen van valamennyi csoportszobában, az épületen belül és a folyosókon több helyen található kis „zöld oázis”. A gyerekek az óvónővel, dajka nénivel együtt, vagy egyénileg látják el a növényápolást.
A veszélyes hulladékok kivételével megvalósul az óvodában a szelektív hulladékgyűjtés. Az óvoda folyosóján  felcímkézett tárolóban  válogatják a gyerekek a papír, műanyag hulladékot, száraz elemet. Az otthoni szelekcióra külön is felhívjuk a figyelmet. Próbáljuk a” hulladék nem szemét elvet” minél tudatosabban megvalósítani. (apró tárgyak, kiegészítők készítése)
 
A kiskertünkben nevelt gyógynövényekkel illatosítjuk a csoportszobák és az egyéb helyiségek levegőjét.
Munkánkat az eddigiekhez hasonlóan továbbra is az ember központúság, a tolerancia jellemezi.
A természet körülvesz bennünket, lágy karjával átölel. Óv minket, míg teheti
Nekünk vigyázni, félteni kell.
Kirándulások, séták során óvjuk, védjük a növényeket, bogarakat nem tépjük, tiporjuk őket. Mindig ügyelünk a balesetvédelemre a mérgezések, csípések elkerülésére.
A kiránduláson idegen dolgokat nem kóstolgatunk, ami nem étel ne vegyék a szájukba.
 
A pedagógusok felelőssége rendkívül nagy, hiszen a természethez való viszonyulás megalapozása az ő vállukon nyugszik. Fontos a gyermekkel megláttatni az ember környezet alakító munkáját, rávilágítani annak szépségére. Ennek az ellentétjét is meg kell azonban vele ismertetni, mert az ember csúfíthatja, sértheti is a természet harmóniáját.
 
Elkerülhetetlen annak tudatosítása, hogy a környezet mindenkori állapota saját egészségünkre is hatással van. (papír, fémgyűjtés, lomtalanítás, stb. )
Ösztönözzük a szülőket a környezetbarát papír, zsebkendő, egészségügyi papír vásárlására, papírtáska, ruhatáska használatára.
„A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségeinek biztosítása, kreativitásának erősítése”                                                                                      (OAP 2009.)
Már az eltelt évek alatt is próbálkoztunk lebomló, környezetbarát tisztítószerek beszerzésével.
 
A szülők rengeteg fórumon találkoznak a hulladékkezelés, újra hasznosítás fontosságának kiemelésével, de még valamennyien nem tudnak napi szinten azonosulni ezzel a dologgal. A minőségfejlesztés elveit kell szem előtt tartanunk. Az óvoda környékén élők szemléletére is próbálunk hatást gyakorolni. Az intézmény szerteágazó kapcsolatrendszerét kiaknázzuk. A munkahelyről kikerülő rontott papírokat a hengeres szelektív gyűjtőbe helyezik el a gyerekek és szüleik. Elvárni csak annyit lehet, amit a másiknak nyújt a szíved
Bázis napokat, konferenciákat szervezünk, segítjük a Zöld Óvoda hálózat tovább bővülését.
Terveink a jövőre. Szeretnénk elnyerni a Madárbarát kert címet és az Óvodakert pályázatot.  

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az új továbbképzési és pályázati lehetőségeket. Szombathely, 2020. február 14.

Készítette:
Fallerné Nagy Ildikó     koordinátor

A szombathelyi Mocorgó óvoda vetített beszámolója