Pályázati felhívás „Zöld Óvoda” "Címmegtartó Zöld Óvoda" és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére (2021)

Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára

 

„Zöld Óvoda”, „Címmegtartó Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére

 

A pályázat érvényességi ideje: visszavonásig

A pályázat célja:

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladata az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

 A Pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

 A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a „Zöld Óvoda” a „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerése.

 A pályázók köre: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül.

A „Zöld Óvoda”, a „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia; tagja lesz a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának, kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai fejlődését.

 

A díjazottak oklevelet kapnak.

Az oklevelet a környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki.

A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással.

 

Pályázati feltételek:

 • Amennyiben az intézmény több feladatellátási hellyel rendelkezik (székhely, tagintézmény, telephely), csak azon feladatellátási helyeire nyújtsa be külön-külön, a sajátosságok megjelenítésével a pályázatot, amelyekben a pályázati feltételek adottak.
 • A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három (lezárt) nevelési évre vonatkozó feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan megvalósult. A pályázónak a cím elnyerését követően is folyamatosan teljesítenie kell a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit (1. sz. melléklet).
 • A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvoda Pedagógiai Programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá hogy a programokat az adott feladatellátási hely vonatkozásában valósítja meg.

 

Pályázati feltételek a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére első alkalommal pályázó intézményeknek:

Minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelőmunkája során teljesíti a Zöld óvodai Kritériumrendszerben foglalt tartalmak 60%-át.

 

Pályázati feltételek a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére második és harmadik alkalommal pályázó intézményeknek:

Minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy nevelőmunkája során teljesíti a Zöld óvodai Kritériumrendszerben foglalt tartalmak 80%-át, valamint igazolni tudja önértékelésében, hogy a legutoljára elnyert címet követő 3 év alatt a pedagógiai hozzáadott érték terén a fenntarthatóság pedagógiáját 80 %-ban megvalósította. Az Önértékelési szempontsor kitöltése során a Zöld Óvodai Kritériumrendszer alapján Összehasonlító, elemző beszámolót kell készíteni (Önértékelési szempontsor 12. pontja).

 

Pályázati feltételek az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére:

A címre minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely már három alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, valamint az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése érdekében nyilatkozik, hogy az elmúlt évek munkájának eredményeit megtartja, és fejleszti a helyi lehetőségek és a fenntarthatóság biztosítása érdekében. A pályázat részeként az online felületen „Út az Örökös Zöld Óvodához” címmel összehasonlító, elemző beszámolót kell készíteni, amelyben az intézmény bemutatja fejlődési folyamatát. Az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez kérjük, hogy töltsék fel az intézmény (vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert (három) „Zöld Óvoda” és – amennyiben van – a „Címmegtartó Zöld Óvoda” hitelesített okleveleinek másolatait, illetve az aláírt és pecséttel ellátott Elkötelezettségi nyilatkozatot (Elkotelezettsegi_nyilatkozat_OrokosZoldOvoda_cimre­_palyazoknak). Az intézmény – sikeres pályázat esetén – visszavonásig viselheti az „Örökös Zöld Óvoda” címet.

 

Pályázati feltételek a „Címmegtartó Zöld Óvoda” cím elnyerésére:

A címre az a feladatellátási hely pályázhat, amely harmadszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet és Elkötelezettségi nyilatkozatával igazolta, hogy a helyi pedagógiai dokumentumokban kiemelten szerepelnek a környezeti nevelés elvei, és azok a gyakorlatban folyamatosan megvalósulnak. Az intézmény – sikeres pályázat esetén – visszavonásig viselheti a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet. A „Címmegtartó Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez kérjük, hogy csatolják az intézmény (vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert (három) „Zöld Óvoda” hitelesített okleveleinek másolatait, illetve az aláírt és pecséttel ellátott Elkötelezettségi nyilatkozatot (Elkotelezettsegi_nyilatkozat_CimmegtartoZoldOvoda­_cimre_palyazoknak).

 

Útmutatók, tájékoztatók (letölthető: Pályázati felhívás mellékletek, illetve a https://zoldovoda.hu/palyazatonline/palyazati-felhivas linken)

1. számú melléklet: Zöld Óvoda kritériumrendszer

2. számú melléklet: Önértékelést segítő dokumentum

3. melléklet: Fogalmak magyarázata

Kötelezően csatolandó mellékletek: (sablonok letölthetők: Pályázati felhívás mellékletei
https://zoldovoda.hu/palyazatonline/palyazati-felhivas)

 

Adatlaphoz

1. Alapító okirat (file név: alapito_okirat_OMazonosító száma)

2.  Intézményvezető nyilatkozata – 1. sablon(file név: kepviseloi_nyilatkozat_OMazonosító száma)

 

A pályázat „Beszámolók, nyilatkozatok” pontjához

3. Fenntartói támogatói nyilatkozat – 2. sablon (file név: fenntartoi nyilatkozat_OMazonosító száma)

4. Nevelőtestületi nyilatkozat - 3. sablon (file név: fenntartoi nyilatkozat_OMazonosító száma)

5. Külső szakember támogató nyilatkozata – 4. sablon (file név: tamogato_nyilatkozat_OMazonosító száma)

6. „Örökös Zöld Óvoda” címre pályázók esetében Elkötelezettségi nyilatkozat – 5. sablon (file név: elkotelezettsegi_nyilatkozat_OMazonosító száma)

7. „Címmegtartó Zöld Óvoda” címre pályázók esetében Elkötelezettségi nyilatkozat - 6. sablon (file név: elkotelezettsegi_nyilatkozat_OMazonosító száma)

Elnyert „Zöld Óvoda” címek hitelesített másolatai az Örökös Zöld Óvoda és a Címmegtartó Zöld Óvoda címekre pályázók részére (file név: Zoldovoda_cím1_OMazonosito száma, Zoldovoda_cím2_OMazonosito száma; Zoldovoda_cím3_OMazonosito száma; Címmegtarto_Zoldovoda_cím_OMazonosito száma)

 

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus úton lehet a https://zoldovoda.hu/palyazatonline  felületen.

A pályázat beadásának kezdő és záró határideje az adott tárgyév (2021) május 1. – szeptember 5. 24.00 óra.

A tárgyév (2021) szeptember 5. után beküldött pályázatok csak a következő év pályázati ciklusában kerülnek elbírálásra.

 

A pályázatról további információt a következő elérhetőségeken kaphat:

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár: hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig a 06-1-489-4900/856, 06-30-416-9045 telefonszámon, és e-mailen a zoldovoda@mmgm.hu címen;

Agrárminisztérium: szerda, csütörtök 14-18 óra között a 06-1-795-3854 (üzenetrögzítős) telefonon, és e-mailen a kfsf@am.gov.hu címen.

 

Az AM Zöld Óvoda Bázisintézmények megkeresésre segítséget nyújtanak a pályázatok összeállításában. Elérhetőségük megtalálható a Magyarországi Zöld Óvoda Hálózat (www.zoldovoda.hu) honlapján.

A pályázati dokumentáció a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (továbbiakban: MMgMK) (www.mezogazdasagimuzeum.hu), a Kormányzati portál (www.kormany.hu), a Zöld Óvoda Hálózat (www.zoldovoda.hu) honlapokon megtekinthető és letölthető.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat az AM és az EMMI által közösen kijelölt Értékelő Bizottság bírálja el, közoktatási szakértők, szaktanácsadók bevonásával.

 

Az értékelés főbb szempontjai:

Formai értékelés

 • A pályázó intézmény, feladatellátási hely hiánytalanul kitöltötte a pályázati adatlapot, a szükséges dokumentumokat a kiírásban rögzített módon és formában feltöltötte az online felületre.
 • A pályázat megfelel a kiírásban rögzített minden formai követelménynek, a kötelező aláírások, hitelesítések szerepelnek a dokumentumokon.
 • A formai előírások elfogadásáról, hiányosságairól minden esetben visszajelzést küldünk a pályázati határidőt követő formai értékelés folyamata alatt.

 

Tartalmi értékelés

 • A környezeti neveléssel kapcsolatos és a pályázó szempontjából releváns területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
 • A helyi óvodai pedagógiai dokumentumokban a zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya (konkrét megfogalmazás, területnek megfelelő kiemelésekkel).
 • Az óvoda szempontjából a korábbiakban – a pályázat beadásának függvényében 3, 6, 9 év, illetve „Örökös Zöld Óvoda” cím esetén maximum 12 év távlatában – alkalmazott pedagógus továbbképzések (akkreditált, nem akkreditált külső és belső) száma és azok tartalmának felhasználási aránya.
 • Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
 • Az eszköz és felszereltség tartalma és az ellátottsági mutatók értékelése.
 • Partnerek, szervezetek együttműködési szintjének és tartalmának értékelése.
 • Energiatakarékossági, helyi tevékenységek, azok értékelése.
 • Az óvodapedagógusok kapcsolódó tevékenységei a Zöld óvoda céljainak megvalósítása érdekében.
 • Az óvodai nevelőmunka belső folyamatának értékelése.
 • A betervezett, vállalt fejlesztési célok értékelése.
 • Az óvoda fenntartójának és nevelőtestületének szándéknyilatkozata a programban való részvétel támogatásáról.
 • Az „Örökös Zöld Óvoda” címre pályázók esetében az elkötelezettségi nyilatkozat minőségi tartalmának értékelése.
 • A „Címmegtartó Zöld Óvoda” címre pályázók esetében az elkötelezettségi nyilatkozat értékelése.
 • Az adatlapok, mellékletek pontos, a mellékletekben meghatározott szempontok szerinti részletes kitöltése, amennyiben az adott szempont az intézményre nem vonatkozik, a „Nem releváns” kifejezés használata (a kötelezően kitöltendő részeknél ez utóbbi nem alkalmazható).

 

HIÁNYPÓTLÁSRA EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ ÍRÁSBELI FELSZÓLÍTÁS ÁTVÉTELÉT KÖVETŐ ÖT MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG

 

Az értékelés menete és a döntés

A tárgyév (2021) szeptember 5-ig benyújtott pályázatokat a szakértők a pályázati értékelő szempontsor alapján véleményezik, előértékelik és javaslatot tesznek az Értékelő Bizottság számára.

Az AM környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára, és az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján legkésőbb a tárgyév december 22-ig hoz döntést.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár a döntést követő 10 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az MMgMK (www.mezogazdasagimuzeum.hu), a Zöld Óvoda Hálózat (www.zoldovoda.hu) honlapján és a Kormányzati portálon (www.kormany.hu) közzéteszi.

 

A „Zöld Óvoda" a „Címmegtartó Zöld Óvoda" és az „Örökös Zöld Óvoda” cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.

 

További információk:

 • A "Zöld Óvoda" címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három naptári éven keresztül használhatja.
 • A „Zöld Óvoda” cím – a kritériumrendszer alapján ­a hároméves periódus végén – újabb pályázat útján ismét megszerezhető.
 • A harmadszor odaítélt „Zöld Óvoda” cím elnyerése után, legkorábban a 3. nevelési évben – amennyiben a feladatellátási hely nem tud az „Örökös Zöld Óvoda” címre pályázni – egy Elkötelezettségi nyilatkozat kitöltésével – eredményes pályázat esetén – visszavonásig viselheti a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet.
 • A címet háromszor elnyert és a Címmegtartó Zöld Óvoda címre sikeresen pályázók számára a Zöld Óvoda programon belül különböző települési/térségi feladatok vállalására is lehetőség nyílik.
 • A címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, mely igazolja, hogy az intézmény jogosan használja a „Zöld Óvoda” a „Címmegtartó Zöld Óvoda” vagy az „Örökös Zöld Óvoda” címet és emblémát.
 • Azok az intézmények/feladatellátási helyek (először, másodszor sikeresen pályázók), amelyek a „Zöld Óvoda” cím elnyerése után, három naptári év elteltével nem pályáznak újra, a címet nem használhatják mindaddig, amíg újabb eredményes pályázat útján vissza nem nyerik címüket. Ez esetben a címre „újrapályázó” intézménynek tekintendők és rájuk a másodszorra, illetve harmadszorra pályázók dokumentációja vonatkozik.
 • Az intézmények címnek megfelelő tevékenységét az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az általuk felkért szakemberek ellenőrzik a cím használatának ideje alatt.
 • A „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” cím visszavonásig érvényes. A „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkező intézmények jogai és kötelezettségei a „Zöld Óvoda” címmel rendelkező intézmények jogaival és kötelezettségeivel megegyeznek.
 • Az „Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkező intézmény kiemelt szerepet vállal a „Jó gyakorlatok” bemutatásában, lehetőséget biztosít hospitálásra a „Zöld Óvoda” címmel rendelkező, és a „Zöld Óvoda” címre pályázó óvodák számára.

 

Az Agrárminisztérium az „Örökös Zöld Óvoda” címet elnyert intézményt a Zöld Óvoda programon belül – mint a program bázisóvodája – koordinátori és mentori feladatok vállalására/ellátására is felkérheti.


1. számú melléklet: Zöld Óvoda kritériumrendszer

2. számú melléklet: Önértékelést segítő dokumentum

3. melléklet: Fogalmak magyarázata

Kötelezően csatolandó mellékletek: (sablonok letölthetők: Pályázati felhívás mellékletei
https://zoldovoda.hu/palyazatonline/palyazati-felhivas)

 

Adatlaphoz

1. Alapító okirat (file név: alapito_okirat_OMazonosító száma)

2.  Intézményvezető nyilatkozata – 1. sablon (file név: kepviseloi_nyilatkozat_OMazonosító száma)

 

A pályázat „Beszámolók, nyilatkozatok” pontjához

3. Fenntartói támogatói nyilatkozat – 2. sablon (file név: fenntartoi nyilatkozat_OMazonosító száma)

4. Nevelőtestületi nyilatkozat – 3. sablon (file név: testuleti_nyilatkozat_OMazonosító száma)

5. Külső szakember támogató nyilatkozata – 4. sablon(file név: tamogato_nyilatkozat_OMazonosító száma)

6. „Örökös Zöld Óvoda” címre pályázók esetében Elkötelezettségi nyilatkozat – 5. sablon(file név: elkotelezettsegi_nyilatkozat_OMazonosító száma)

7. „Címmegtartó Zöld Óvoda” címre pályázók esetében Elkötelezettségi nyilatkozat - 6. sablon(file név: elkotelezettsegi_nyilatkozat_OMazonosító száma)

Elnyert „Zöld Óvoda” címek hitelesített másolatai az Örökös Zöld Óvoda és a Címmegtartó Zöld Óvoda címekre pályázók részére (file név: Zoldovoda_cím1_OMazonosito száma, Zoldovoda_cím2_OMazonosito száma; Zoldovoda_cím3_OMazonosito száma; Címmegtarto_Zoldovoda_cím_OMazonosito száma)

 

Gyakran Ismételt Kérdések